Dla aplikantów

Zawiadomienie – I rok 2024

W związku z uzyskaniem wpisu na listę aplikantów radcowskich zapraszam Panią/Pana w dniu 13 stycznia 2024 r. godz. o 9:00 na uroczystość złożenia ślubowania przed Dziekanem OIRP.

            Ślubowanie odbędzie się w sali wykładowej przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 w Olsztynie (wejście do budynku od optyka).

            Jednocześnie informuję, że rok szkoleniowy dla aplikantów I roku rozpocznie się zajęciami w dniu 13 stycznia 2023 r. Podczas pierwszych zajęć odbędzie się organizacyjne spotkanie z Dziekanem i Kierownikiem Szkolenia, omówione zostaną podstawowe zasady wynikające z organizacji roku szkoleniowego i regulaminu odbywania aplikacji.

Zajęcia będą się odbywać w sali wykładowej w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8. Ze względów organizacyjnych może powstać konieczność zmiany dnia zajęć szkoleniowych teoretycznych, bądź zmiana miejsca szkolenia, o czym będziemy Państwa informować.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu po podpisaniu porozumienia z Sądem Okręgowym w Olsztynie i Prokuraturą Okręgową w Olsztynie.

Ponadto aplikanci winni odbyć zajęcia praktyczne w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostkach organizacyjnych – 14 jednodniowych praktyk jeden raz w tygodniu.

Jednocześnie informujemy, że na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znana wysokość opłaty za aplikację. Niezwłocznie po wydaniu stosownego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o wysokości opłaty za aplikację radcowską poinformujemy Państwa o wysokości opłaty.

Zgodnie z zasadą wynikającą z regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej opłata za aplikację powinna być wniesiona przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych – Rada ustaliła termin wniesienia opłaty do dnia 5 stycznia 2024 r.

            Zgodnie z § 11 Uchwały Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia w sprawie patronatów radcowskich (nazwisko, imię i dane osobowe patrona, siedzibę, adres oraz pisemną zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożenie oświadczenia, iż znane mu są obowiązki patrona) w terminie do 31 grudnia 2023 r. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://oirp.olsztyn.pl/dla-aplikantow/

Aplikanci mający patrona wpisanego na inną listę niż OIRP w Olsztynie zobowiązani są jednocześnie do dostarczenia oświadczenia patrona potwierdzającego spełnienie wymogów do bycia patronem – oświadczenie wystawia Izba do której przynależy patron.

 

W przypadku braku kandydata na patrona prosimy o złożenie wniosku o wyznaczenie patrona przez Radę OIRP w Olsztynie.

 

            Aplikant obowiązany jest opłacać składki członkowskie po 30,00 zł miesięcznie począwszy od miesiąca, w którym podjęta została uchwała o wpisie na listę aplikantów radcowskich – od października 2023 r. Powyższych opłat jak również opłaty za aplikację należy dokonywać na rachunek:

PKO Bank Polski S.A. 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574.

 

            Kierownikiem Szkolenia Aplikantów jest r.pr. Michał Korwek Wicedziekan. W sprawach związanych z przebiegiem i odbywaniem aplikacji można kontaktować się z biurem OIRP pod nr tel. 89 527 98 63 lub Kierownikiem Szkolenia pod nr telefonu: 604 550 235.

 

            Wszelkie informacje, ogłoszenia dotyczące odbywania aplikacji radcowskiej, regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, a także plan zajęć umieszczane są na stronie OIRP pod adresem www.oirp.olsztyn.pl w zakładce dla aplikanta.

            Wszystkich Aplikantów prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu oraz dokładnego adresu e-mailowego, niezbędnego do udziału w zajęciach online, a także w celu ułatwienia nawiązania kontaktu z OIRP w sprawach związanych z aplikacją. Dane proszę przesłać na adres e-mailowy biuro@oirp.olsztyn.pl .

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska