Newsletter OIRP w Olsztynie

Chcę otrzymywać informacje o bieżącej działalności OIRP Olsztyn, w tym Biuletyn Informacyjny

Please wait...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

 

Klauzula informacyjna – Newsletter OIRP Olsztyn

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO –informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, ul. Kopernika 10, 10-511 Olsztyn.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oirp.olsztyn.pl oraz pod numerem telefonu 500-692-024. Z IOD możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter OIRP Olsztyn, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
4. Informujemy, że podanie adresu email jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usługi. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
5. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty, które współpracują z nami przy realizacji usługi Newsletter OIRP Olsztyn. W szczególnych przypadkach możemy także udostępnić Pani/Pana dane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
– sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ;
– żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ;
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, do momentu rezygnacji z usługi Newsletter OIRP Olsztyn. W stopce każdej wysyłanej przez nas wiadomości jest link, za pomocą którego może się Pani/Pan wypisać. W każdym momencie może się Pani/Pan wypisać z listy dystrybucyjnej – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z naszych systemów.
8. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.