Kontakt

10-165 OLSZTYN
UL. ARTYLERYJSKA 3S
tel: (+48 89) 527-98-63

E-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

Biuro Izby czynne:
pon. – pt.: 7:30 – 15:30
Kasa czynna: 8:00-15:00

Rachunek bankowy Izby:
PKO BANK POLSKI S.A.
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Dziekan:
Katarzyna Skrodzka-Sadowska
Tel. kom. 600 358 506

Wicedziekan:
Michał Korwek
Tel. kom. 604 550 235
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

Wicedziekan:
Witold Lewandowski
Tel. kom. 502 677 164
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

Wicedziekan:
Józef Mirosław Tetkowski
Tel. kom. 502 665 260
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

Sekretarz:
Adrianna Pannek
Tel. kom. 605 892 201
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

Skarbnik:
Marta Alicja Kawula
Tel. kom.603 075 975
E-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

Rzecznik Prasowy:
Liliana Chmiel-Nowacka
Tel. kom.665 032 243
rzecznik@oirp.olsztyn.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Malwina Bruździak
Tel. kom. 500 692 024
iod@oirp.olsztyn.pl

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna dla korzystających z formularza kontaktowego na stronie internetowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, ul. Kopernika 10, 10-511 Olsztyn.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oirp.olsztyn.pl oraz pod numerem telefony 500-692-024. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) w związku z przesłaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po rozpatrzeniu zapytania przesłanego przez formularz lub po wycofaniu wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
• dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie o przysługujących uprawnieniach,
• prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia przesłanego zapytania.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
8. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania