Egzamin wstępny

Egzamin wstępny – najnowsze aktualności:

 


Egzamin wstępny – informacje ogólne:

Warunkiem wpisania na listę aplikantów radcowskich i odbywania aplikacji radcowskiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, który przeprowadzany jest raz w roku w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości.

W trakcie egzaminu kandydaci rozwiązują test składający się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.

Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości. W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji radcowskiej („komisje kwalifikacyjne”) przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane w drodze zarządzenia.

Ogłoszenie o egzaminie zamieszcza Minister Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej do 30 czerwca każdego roku, w którym podaje:

  1. termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską,
  2. właściwość miejscową każdej z komisji kwalifikacyjnych i adres jej siedziby,
  3. termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
  4. wysokość opłaty za egzamin wstępny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego; zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej wymaganych dokumentów nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego,
  5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  6. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.