Kolokwia i kolokwia poprawkowe

Kolokwia poprawkowe

I rok

15 grudnia 2022 r. od godz.13:50 Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w pierwszym terminie z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10. Lista osób – kolokwium poprawkowe prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 15.12.2022 r.

6 grudnia 2022 r. godz. 14:00-20:00 Kolokwium poprawkowe  z przedmiotu prawo cywilne i postępowanie cywilne dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwium dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w I terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

II rok

1 grudnia 2022 r.od godz. 14:00 Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwium dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w I terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

6 grudnia 2022 r. godz. 14:00-20:00 Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

19 grudnia 2022 r. godz. 14:00 Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne dla osoby, która nie zaliczyła kolokwium w I terminie, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

III rok

6 grudnia 2022 r. godz. 14:00-20:00 Kolokwium poprawkowe  z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie , sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

 

Terminy kolokwiów ustnych i pisemnych aplikantów I, II, III roku

I rok:

16-17 maja 2022 r. Kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

Harmonogram godzinowy-kolokwium I rok prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 16-17.05.2022 r.

25 października 2022 r., godz. 14:00-20:00 Kolokwium z przedmiotu prawo cywilne i postępowanie cywilne, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

II rok:

14 czerwca 2022 r., godz. 12:00 Kolokwium pisemne  z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze, sala wykładowa przy ul. Warmińskiej 14 (wejście od optyka)

20-21 października 2022 r. od godz. 9:00 Kolokwium ustne prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

Podział na grupy_godziny II rok ksh 20-21.10.2022

8 listopada 2022 r., godz. 12:00-16:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo gospodarcze, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

22 listopada 2022 r., godz. 12:00-18:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

III rok:

24-25 maja 2022 r. Kolokwium ustne z przedmiotu zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10. Harmonogram godzinowy kolokwium z zasad wykonywania zawodu i etyki III rok

15 listopada 2022 r., godz. 12:00-16:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10