Kolokwia

Terminy kolokwiów ustnych i pisemnych aplikantów I, II, III roku

I rok:

16-17 maja 2022 r. Kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

Harmonogram godzinowy-kolokwium I rok prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 16-17.05.2022 r.

25 października 2022 r., godz. 14:00-20:00 Kolokwium z przedmiotu prawo cywilne i postępowanie cywilne, sala wykładowa przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 (wejście od optyka)

II rok:

14 czerwca 2022 r., godz. 12:00 Kolokwium pisemne  z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze, sala wykładowa przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 (wejście od optyka)

20-21 października 2022 r. od godz. 9:00 Kolokwium ustne prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne, sala wykładowa przy ul. Kopernika 10

Szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

8 listopada 2022 r., godz. 12:00-16:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo gospodarcze, sala wykładowa przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 (wejście od optyka)

22 listopada 2022 r., godz. …… Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, sala wykładowa przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 (wejście od optyka)

III rok:

24-25 maja 2022 r. Kolokwium ustne z przedmiotu zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10. Harmonogram godzinowy kolokwium z zasad wykonywania zawodu i etyki III rok

15 listopada 2022 r., godz. ………… Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe, sala wykładowa przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 (wejście od optyka)