Kolokwia i kolokwia poprawkowe

Terminy kolokwiów ustnych i pisemnych aplikantów I, II, III roku

I rok:

19 czerwca 2023 r. od godz. 11:00 Kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

Harmonogram kolokwium prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 2023

30 października 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium z przedmiotu prawo cywilne i postępowanie cywilne.

II rok:

23 maja 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium pisemne  z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze, sala wykładowa w siedzibie OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

14 listopada 2023 r., godz.10:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo gospodarcze.

21 listopada 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia.

……………….2023 r. od godz……… Kolokwium ustne prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.

III rok:

20-21 czerwca 2023 r. godz. 9:00 Kolokwium ustne z przedmiotu zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych.

14 listopada 2023 r., godz. 10:00 Kolokwium pisemne z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe.

Miejsce przeprowadzenie kolokwiów pisemnych zostanie podane w terminie późniejszym.