Informujemy, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Sp. z o.o. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Pełna treść aktualnej Umowy Generalnej dostępna jest już na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.  

Jednocześnie informujemy, że każdy radca prawny ma możliwość samodzielnego pobrania certyfikatu na rok 2024 (a także za lata wcześniejsze) oraz zapoznania się z dostępną  ofertą ubezpieczeń dobrowolnych za pośrednictwem platformy e-kirp.

Dostęp do platformy dla radców prawnych z OIRP Warszawa jest możliwy po zalogowaniu do extranetu, natomiast dla radców prawnych z pozostałych OIRP –bezpośrednio po zalogowaniu na stronie e-kirp:  https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/ 

W celu otrzymania certyfikatów na 2023 rok, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@wtwco.com oraz pod numer telefonu 601 319 614.

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. z dnia 11.12.2019 roku, dotyczącej okresu 2019 – 2022, w tym dotyczące obsługi szkód, można pozyskać także przy pomocy Brokera. Pełna treść Umowy Generalnej na lata 2019 – 2022 dostępna jest na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Zakres współpracy z Brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31.12.2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

  1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  2. nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,
  3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  4. nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,
  5. nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia,
  6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  7. ubezpieczenie mienia kancelarii,
  8. ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na platformie e-kirp.pl od dnia 09.01.2023 roku, a także pod numerem telefonu: 601 319 614 bądź kierując zapytanie pod adres e-mail: radcaprawny@wtwco.com

Wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniami radców prawnych prosimy zgłaszać drogą mailową do Pani Dominiki Grochowskiej: dominika.grochowska@wtwco.com oraz pod numerem telefonu 722 201 223.

Poszkodowani występujący z roszczeniami wobec radcy prawnego winni zgłaszać szkody bezpośrednio do Ubezpieczycieli. W sytuacji, jeśli błąd radcy prawnego skutkujący szkodą miał miejsce przed 2020 r., szkodę należy zgłosić do PZU na adres e-mail: kontakt@pzu.pl. Jeśli błąd r.pr. skutkujący szkodą miał miejsce po 01.01.2020 r., szkodę należy zgłosić do UNIQA na adres e-mail: Szkody.Korporacyjne@uniqa.pl