Dla aplikantów

Terminy kolokwiów poprawkowych i dodatkowych I, II, III roku

Terminy kolokwiów poprawkowych i dodatkowych I, II, III roku

I rok

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo cywilne oraz kolokwium dodatkowe dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiła nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 8 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu postępowanie cywilne odbędzie się 14 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kolokwium dodatkowe dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiły nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 17 grudnia 2020 r. od godz. 12:00. harmonogram kolokwium poprawkowe i dodatkowe prawo pracy i ubezp. społecznych 17.12.2020

 

II rok

Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo gospodarcze dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiły nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 17:00. Osoby przystępujące do kolokwium proszone są o zalogowanie o godz. 17.00.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia odbędzie się 14 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne odbędzie się 21 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

 

III rok

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe oraz kolokwium dodatkowe dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiła nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 8 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.