Oferty pracy Praca

Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c. z siedzibą we Wrocławiu poszukuje Radcę Prawnego/ Adwokata / Kancelarii do stałej współpracy w ramach zastępstwa procesowego

Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c. z siedzibą we Wrocławiu

poszukuje

Radcę Prawnego/ Adwokata / Kancelarii

do stałej współpracy

w ramach zastępstwa procesowego

z zakresu prawa cywilnego i bankowego przed sądami na terenie apelacji:

szczecińskiej, gdańskiej, białostockiej, poznańskiej, łódzkiej, warszawskiej, lubelskiej, katowickiej, krakowskiej i rzeszowskiej

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swoich aplikacji wraz z informacją o obszarze, którego miałaby dotyczyć współpraca w zakresie zastępstwa procesowego oraz oczekiwanych warunkach finansowych na adres e-mail: substytucja@kancelaria-jp.pl

Wykluczamy podjęcie współpracy z pełnomocnikami świadczącymi usługi prawne na rzecz kredytobiorców w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, w szczególności reprezentujących kredytobiorców w sporach sądowych z udziałem banków.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na wstępną rozmowę kwalifikacyjną do siedziby kancelarii we Wrocławiu.

Przed nawiązaniem współpracy planowane jest szkolenie  przygotowujące do reprezentacji w sprawach sądowych, w których zlecone zostanie zastępstwo procesowe.

Koszty dojazdu do siedziby Kancelarii pokrywa aplikujący we własnym zakresie.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

***

Prosimy o zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Administratorem danych osobowych podanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c. z siedzib a we Wrocławiu (50-028) pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, dane kontaktowe: rodo@kancelaria-jp.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), tzn. Państwa dane będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polega na dążeniu do znalezienia kandydatów do nawiązania współpracy w sposób optymalny spełniających wymagania określone w ogłoszeniu. Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: pracownicy lub współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi dla administratora, w tym usługi IT (hostingowe), wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane w okresie rekrutacji, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania danych, skutkującego koniecznością zaprzestania przetwarzania. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, jak również nie są Państwo zobowiązani do ich podania, jednak brak podania Państwa danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie