Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Informacja w sprawie organizacji zebrań rejonowych

Poniżej publikujemy Uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych nr 106/X/2020 w Olsztynie podjętą w dniu 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminów zebrań rejonowych w celu wyboru delegatów oraz ustalenia terminów zgłaszania kandydatów na delegatów XI kadencji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, informując jednocześnie, że zawiadomienia o terminach zebrań rejonowych oraz sposobie głosowania na zebraniach zostały wysłane pocztą tradycyjną na Państwa adresy.

Uchwała Rady – Uchwała 106_X_2020 Rady OIRP w Olsztynie z dn. 30.06.2020 r.

Podjęcie uchwały o powyższej treści zostały wymuszone przede wszystkim zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, bowiem w dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwaną tarczą antykryzysową 4,0.

W art. 77 w/w ustawy została zmieniona ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), poprzez wprowadzenie następującego przepisu:

„Art. 14ha. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zebrania rejonowe, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), oraz wybory odbywające się w ich trakcie mogą odbywać się w miejscu określonym przez radę okręgowej izby radców prawnych w sposób, który nie wymaga jednoczesnej obecności uprawnionych do głosowania.

  1. Wybory przeprowadzone w sposób, o którym mowa w ust. 1, są ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział.
  2. Sposób przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, a także wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych, które odbywają się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, określa Krajowa Rada Radców Prawnych.
  3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, w okręgowych izbach radców prawnych nie przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów samorządu radców prawnych lub wyboru osób pełniących funkcję w tych organach lub w samorządzie radcowskim, dotychczasowe organy samorządu radców prawnych i osoby pełniące funkcje w tych organach lub w samorządzie radcowskim działają do czasu wyboru oraz ukonstytuowania się nowych organów samorządu radców prawnych lub do czasu wyboru osób do pełnienia funkcji w tych organach lub w samorządzie radcowskim, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od zakończenia kadencji organów samorządu radców prawnych, z tym że nie dłużej niż do 5 października 2020 r. Przepis stosuje się odpowiednio do zastępców rzecznika dyscyplinarnego.”;


W związku z powyższym Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych Pan Leszek Korczak przesłał do Izb informację dot. wejścia w życie w/w przepisów oraz rozpisany został kalendarz wyborczy dla Okręgowych Izb Radców Prawnych, określający maksymalne terminy podjęcia stosownych czynności związanych z wyborami do samorządu radców prawnych.

Z informacją można zapoznać się tutaj Tarcza 4.0. przepisy wyborcze 24.06.2020 (2)

Jednocześnie na podstawie art. 14 ha ust. 3 wprowadzonego w dniu 24 czerwca 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (o której mowa powyżej) Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 30 czerwca 2020 r. pojęła uchwałę Nr 196/X/2020 w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19

Z Uchwałą KRRP z dnia 30 czerwca 2020 r. można zapoznać się tutaj Uchwała KRRP nr 196_X_2020 z dn. 30.06.2020 r.

W związku z powyższymi regulacjami przede wszystkim na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących, jak i na podstawie publikowanej powyżej uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych, Okręgowa Rada Radców Prawnych w Olsztynie zmuszona była do wyznaczenia terminów zebrań rejonowych w okresie wakacyjnym (urlopowym). Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy Państwo będziecie dyspozycyjni w tych dniach w swoich miejscach zamieszkania i Wasz udział w wyborach może być utrudniony z powodu wcześniejszych planów urlopowych, jednak ryzyko naruszenia terminów ustalonych kalendarzem wyborczym i wyznaczenie terminów zebrań rejonowych we wrześniu mogłoby się wiązać z pominięciem udziału naszych delegatów w Krajowym Zjeździe Radców Prawnych oraz niemożliwością zgłaszania się kandydatów do organów krajowych, a także wątpliwościami co do prawidłowości działania organów izby z uwagi na upływ kadencji.

Pomimo okresu wakacyjnego oraz innego sposobu przeprowadzenia wyboru delegatów na Zgromadzenie Wyborcze OIRP w Olsztynie w niektórych rejonach zachęcamy Państwa do udziału w zebraniach w swoich rejonach i wyboru delegatów.

 

Prezydium Rady OIRP w Olsztynie:

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Michał Korwek

Witold Lewandowski

Mirosław Tetkowski

Paweł Godlewski

Adrianna Pannek