Dla aplikantów

Informacja o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty w roku szkoleniowym 2016

Informuję, że na posiedzeniu Rady w dniu 16 lutego 2016 r. zostały podjęte uchwały o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty, dla osób które nie są w stanie wnieść opłaty jednorazowo, złożyły stosowny wniosek i udokumentowały swoją trudną sytuację materialną.
Opłatę za I, II, III rok aplikacji w roku szkoleniowym 2016 w kwocie 5735,00 zł (pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych) dla aplikantów, którzy złożyli wnioski o rozłożenie tej opłaty na raty i udokumentowali swoją sytuację materialną, rozkłada się na 5 rat, płatnych w następujących terminach:
1) I rata w wysokości 1147 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 29.02.2016 r.;
2) II rata w wysokości 1147 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 31.03.2016 r.;
3) III rata w wysokości 1147 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 30.04.2016 r.;
4) IV rata w wysokości 1147 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 31.05.2016 r.;
5) V rata w wysokości 1147 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych) płatna do dnia 30.06.2016 r.

Osobom, które złożyły wniosek o zwolnienie z opłaty za aplikację w całości lub w części Rada OIRP w Olsztynie odmówiła zwolnienia z opłaty, jednocześnie rozkładając opłatę na raty j/w.
Osobom, które złożyły wniosek o rozłożenie opłaty za aplikację na raty bez załączenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających trudną sytuację materialną i jednocześnie wniosły opłatę w całości przed rozpoznaniem ich wniosku, Rada odmówiła rozłożenia opłaty na raty.
W/w decyzje Rady OIRP są decyzjami uznaniowymi, w związku z czym od podjętych uchwał nie przysługuje odwołanie. Uchwały nie będą doręczane wnioskodawcom, a ich treść będzie znajdowała się w aktach osobowych aplikanta. O sposobie rozpatrzenia wniosku poinformują Państwa Starostowie roku.
Proszę o terminowe wnoszenie opłat. Od nieterminowo wnoszonych opłat będą naliczane odsetki ustawowe.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/Katarzyna Skrodzka-Sadowska