Ogłoszenia Strona główna

„Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – prawno-ekonomiczne problemy integracji” Własność intelektualna – Konkurencja – Przedsiębiorczość

Katedra Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Koła naukowe działające przy Katedrze mają zaszczyt zaprosić
do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:
„Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
– prawno-ekonomiczne problemy integracji”
Własność intelektualna – Konkurencja – Przedsiębiorczość
Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r.
na Wydziale Prawa i Administracji w Olsztynie

Założeniem programowym konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz zapoznanie uczestników konferencji z wynikami aktualnie prowadzonych badań prowadzonych w zakresie nauk prawnych i ekonomii, które dotyczą dziedzin związanych z integracją europejską. Od początków tego procesu toczy się dyskurs na temat jej optymalnego zakresu, przebiegu oraz celów. Tematyka konferencji obejmuje dziedziny, w których Unia Europejska ma kompetencje wyłączne lub w których kompetencje są dzielone z Państwami Członkowskimi, jak również zagadnienia koordynacji polityk gospodarczych i społecznych. W poszczególnych materiach istnieje różny stopień unifikacji, harmonizacji oraz koordynacji prawa i polityk. Zaznaczyć przy tym należy możliwość ustanowienia wzmocnionej współpracy pomiędzy poszczególnymi Państwami Członkowskimi. Organizatorzy pragną, aby konferencja stała się forum wymiany wiedzy i poglądów formułowanych na gruncie nauk prawnych i ekonomicznych. W szczególności, w sferze prawa własności intelektualnej, w tym m.in. prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, szeroko rozumianego prawa cywilnego i handlowego, prawa gospodarczego publicznego oraz prawa finansowego. Organizatorzy zachęcają także do prezentacji refleksji teoretyczno-prawnych oraz administracyjno-ustrojowych związanych z europejską integracją. Wyjątkowo mile widziane będą materiały obejmujące problematykę własności intelektualnej, konkurencji oraz innowacyjności i transferu technologii.
Do czynnego udziału w konferencji organizatorzy zapraszają zarówno studentów, doktorantów i pracowników naukowych, jak też praktyków, przedsiębiorców.
W imieniu organizatorów:
Prof. zw. dr.hab. Maria Królikowska-Olczak Prof. UWM Adam Bieranowski
dr Marek Salamonowicz

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:
prawo własności intelektualnej – prawo własności przemysłowej – prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji – publiczne prawo konkurencji – prawo cywilne – prawo handlowe – prawo gospodarcze publiczne – prawo finansowe – teoria państwa i prawa
Formy:
Panele tradycyjne: prezentacja referatów i dyskusja. Panel doktorancko-studencki.
Abstrakty i referaty:
Abstrakty referatów winny być złożone najpóźniej do 31 marca 2016 r. (objętość do 300 wyrazów)
Zostaną one poddane ocenie do dnia 10 kwietnia 2016 r.
Publikacja:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru materiału do publikacji.
Uczestnicy:
Rejestracja internetowa będzie przeprowadzona przez Katedrę Prawa Gospodarczego UWM
Konto email do realizacji zgłoszeń na konferencję: Konf_KPGwpia@uwm.edu.pl
Udział w konferencji bezpłatny.
Miejsce konferencji:
Wydział Prawa i Administracji UWM, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Program konferencji zostanie zamieszczony na stronie konferencji po 10 kwietnia 2016 r. Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z noclegiem, dojazdem i pobytem uczestników na konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wybrania referatów, które zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji oraz przyjęte do publikacji. Szczegółowe informacje zostaną przekazana po 20 marca 2016 r.
AKTUALNE I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFERENCJI DOSTĘPNE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ KONFERENCJI
http://wpia.uwm.edu.pl/konferencjapg/

pkakat-konfa zgłoszenie konferencja Gospodarka narodowa