Strona główna

Zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie

W dniu 22 czerwca 2021 roku odbyło się coroczne zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie. Zgromadzenie obradowało w formie hybrydowej, za pośrednictwem platformy videokonferencji. Otwarcia Zgromadzenia dokonała Dziekan r.pr. Katarzyna Skrodzka – Sadowska.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana r.pr. Marta Kawula, na Zastępcę Przewodniczącego r.pr. Liliana Chmiel-Nowacka, zaś na Sekretarza r.pr. Adrianna Pannek. Prezydium pełniło również funkcję Komisji Uchwał i Wniosków.

Podczas Zgromadzenia zostały podjęte uchwały w sprawie:
-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2020 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2020 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z działalności za 2020 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2020 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z działalności za 2020 rok,
-w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych na 2021 r,
-w sprawie uchwalenia planu pracy Rady OIRP w Olsztynie.

Głosowania nad uchwałami odbywały się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu do głosowania WZA24.

Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.
Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Dziękuję Delegatom za oddanie głosów poparcia dla działalności Rady i organów samorządu. Są to miłe chwile, świadczące o tym że nasza działalność samorządowa jest przez Was akceptowana i popierana. Żałuję bardzo, że nie mogliśmy spotkać się w „realu” – mam nadzieję, że kolejne Zgromadzenie odbędzie się w normalnych warunkach w Olsztynie.

W imieniu własnym oraz Prezydium Rady OIRP w Olsztynie serdecznie dziękuję wszystkim Członkom organów samorządu za działalność w roku 2020. Dziękuję również Paniom – pracownikom Biura OIRP w Olsztynie za kolejny rok wspólnej pracy. Mam nadzieję, że wszystkie postawione zadania i cele na rok 2021 zostaną zrealizowane, oczywiście przy dobrej współpracy wszystkich organów i osób zaangażowanych w życie naszej Izby.

Katarzyna Skrodzka-Sadowska
Dziekan OIRP Olsztyn