Strona główna

Zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie

W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyło się coroczne zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie. Otwarcia Zgromadzenia dokonała Dziekan r.pr. Katarzyna Skrodzka – Sadowska.

 

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana r.pr. Marta Kawula, na zastępcę przewodniczącego r.pr. Halina Domańska, zaś na sekretarza r.pr. Adrianna Pannek.

Podczas Zgromadzenia delegatom zostały przedstawione sprawozdania z działalności organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2018 rok:

– sprawozdanie z działalności Rady – omówiła Dziekan r.pr. Katarzyna Skrodzka – Sadowska,

– sprawozdanie Rady z wykonania budżetu – omówił Skarbnik r.pr. Paweł Godlewski,

– sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawiła Zastępca Przewodniczącej OSD r.pr. Katarzyna Godlewska,

– sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej omówił Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej  r.pr. Piotr Marciniak

– sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego omówiła Rzecznik Dyscyplinarny r.pr. Maria Łaba

 

Delegatom został przedstawiony preliminarz budżetowy na 2019 rok oraz plan pracy Rady.

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: r.pr. Katarzyna Jakubczyk, r.pr. Przemysław Morawski

Podczas Zgromadzenia zostały podjęte uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  za 2018 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  za 2018 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z  działalności za 2018 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  za 2018 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z  działalności za 2018 rok,

– w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych  na 2019 r,

– w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady OIRP w Olsztynie,

Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Atmosfera posiedzenia Zgromadzenia była bardzo gorąca – nie tyle z powodu omawianych tematów i głosowanych uchwał, ile z powodu panującego upału, i tym bardziej dziękuję wszystkim przybyłym w ten dzień Delegatom – szczególnie delegatom „przyjezdnym” z rejonów Ostrołęki i Ciechanowa, którzy stawili się niemalże w komplecie. Dziękuję Delegatom za oddanie głosów poparcia dla działalności naszej Rady i organów samorządu. Są to miłe chwile, świadczące o tym że nasza działalność  samorządowa jest przez Was akceptowana i popierana.

W imieniu własnym oraz Prezydium Rady OIRP w Olsztynie serdecznie dziękuję wszystkim Członkom organów samorządu za działalność w roku 2018. Dziękuję również Paniom – pracownikom Biura OIRP w Olsztynie za kolejny rok wspólnej pracy.  Mam nadzieję, że wszystkie postawione zadania i cele na  rok 2019 zostaną zrealizowane, oczywiście przy dobrej jak dotychczas współpracy wszystkich organów Izby i osób zaangażowanych w życie naszej Izby.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Zdjęcia: Zgromadzenie OIRP w Olsztynie 12.06.2019 r.