Praca Szukam pracy

Zastępstwo procesowe na terenie Warszawy oraz praca zdalna

Szanowni Państwo,

aplikantka III roku przy OIRP w Warszawie z doświadczeniem zdobytym w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie (przez okres roku kalendarzowego od lutego 2014 r. do lutego 2015 r. jako studentka 4-5 roku studiów prawniczych) oraz w Kancelarii Radcowskiej w Warszawie (od lipca 2015 r. do obecnie) z doświadczeniem w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców nawiąże współpracę z Kancelarią Adwokacko-Radcowską lub Radcowską w zakresie zastępstwa na rozprawach na terenie Warszawy oraz sporządzania profesjonalnych pism procesowych, umów cywilnoprawnych bądź opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, podatkowego.

Posiadam bogate doświadczenie w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym. Sporządzałam różnorodne pisma procesowe: pozwy o zapłatę (z tytułu niezapłaconych faktur VAT, odszkodowań za uszkodzenie mienia/uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynień), pozwy rozwodowe, pozwy o alimenty, wnioski o ustalenie kontaktów z małoletnimi (wraz z zabezpieczeniem), wnioski o podział majątku, wnioski o dział spadku, wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, odpowiedzi na pozwy oraz odpowiedzi na wnioski wszczynające postępowanie, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, pisma procesowe w toku postępowania (repliki na odpowiedź na pozew, stanowiska w sprawie), zażalenia, apelacje w postępowaniach cywilnych, skargi do WSA, odwołania od decyzji SKO, skargę kasacyjną do NSA z zakresu prawa podatkowego – akcyza. Przygotowywałam również pisma na etapie przedsądowym i pozasądowym: wezwania do zapłaty, opinie prawne m.in. z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (przeniesienie ośrodka gospodarczego z Białorusi do Polski), dotyczące umów deweloperskich, umów cywilnoprawnych nazwanych (m.in. umowy najmu, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umowy zlecenie i o dzieło). Uzupełniałam druki deklaracji podatkowych oraz druki do KRS-u.

W zakresie zastępstw procesowych zastępowałam radców prawnych oraz adwokatów (wspólników w spółkach adwokacko-radcowskich) przed wszystkimi sądami rejonowymi na terenie Warszawy, okręgowymi na terenie Warszawy i Lublina oraz przed sądem apelacyjnym w Warszawie zarówno od strony Powodowej (Wnioskodawcy), jak i Pozwanej (Uczestnika postępowania): w sprawach cywilnych i gospodarczych: o zapłatę, UFK-i (ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe), przywrócenie naruszonego posiadania poprzez wydanie rzeczy (leasing), sprawy o zapłatę z weksla, sprawy dotyczące postępowania upadłościowego (od strony wierzyciela), umowy leasingowe, pożyczki, kredyty itp., bezumowne korzystanie z maszyn, bezumowne korzystanie z gruntu, sprawa z zakresu emisji papierów wartościowych, zawezwania do próby ugodowej, odszkodowawczych; administracyjnych (WSA w Warszawie), sprawach pracowniczych: o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, odszkodowawczych za dyskryminację z powodu urodzenia przez pracownicę dziecka, o niewypłacony ekwiwalent za urlop wypoczynkowy; w sprawach spadkowych: o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku oraz zachowek, w sprawach rodzinnych: sprawy rozwodowe, postępowania o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, w sprawach karnych (po stronie oskarżyciela posiłkowego w przestępstwie fakturowym, rozprawy dotyczące rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia). Jako pełnomocnik zawierałam również kilka ugód zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (reprezentowałam telewizję w sprawie o znieważenie). Na terenie Warszawy przesłuchiwałam świadków w ramach pomocy sądowej (odezwy).

Dodatkową informacją jest fakt, iż posiadam tytuł magistra finansów i rachunkowości (studia stacjonarne odbyte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Obie moje prace magisterskie dotyczyły tematyki podatkowej.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt na adres e-mail: aplikant.oirp.warszawa.3rok@gmail.com

Na Państwa prośbę udostępnię moje CV oraz list motywacyjny.

Z poważaniem,

Aplikantka radcowska OIRP w Warszawie (III rok)