Dla aplikantów

Zasady przeprowadzania kolokwiów pisemnych i ustnych dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2020 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z covid-19

Szanowni Aplikanci!

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem  stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z covid-19 najbliższe kolokwia odbędę się we wcześniej ustalonych terminach (ogłoszonych na stronie internetowej Izby), za pośrednictwem wykorzystywanej dotychczas do prowadzenia szkoleń platformy ZOOM.

 

Na kolokwium logujecie się Państwo wg haseł i loginów – tak jak dotychczas na zajęcia.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami przyjętymi przez Prezydium Rady OIRP w Olsztynie, obowiązującymi podczas najbliższych kolokwiów przeprowadzanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz zastosowanie się do tych zasad.

Mając na względzie konieczność zagwarantowania samodzielności w rozwiązywaniu zadań przez aplikanta, określa się zasady przeprowadzania kolokwiów pisemnych dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2020 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z covid-19,  w sposób następujący:

 1. Kolokwium pisemne odbywa się w czasie rzeczywistym, poprzez wskazaną przez Izbę platformę internetową.
 2. Kolokwium przeprowadzane jest przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego aplikanta, w wybranym przez aplikanta miejscu, zapewniającym możliwość samodzielnej pracy, jak również możliwość połączenia się poprzez wskazaną platformę internetową z grupą zdającą kolokwium oraz komisją przez cały czas trwania kolokwium.
 3. Nie jest dopuszczalnym korzystanie przez aplikantów ze wspólnego komputera, jak również przebywanie podczas kolokwium w jednym pomieszczeniu.
 4. Sprzęt używany przez aplikanta do przeprowadzenia kolokwium musi być wyposażony w kamerę pozwalającą na przekaz obrazu przez cały czas trwania kolokwium.
 5. Aplikant winien zalogować się na kolokwium wg loginów i haseł – tak jak na zajęcia w roku szkoleniowym. Po zalogowaniu aplikanta winno być widoczne pełne imię i nazwisko aplikanta.
 6. Po zalogowaniu aplikantów o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia kolokwium komisja sprawdza obecność aplikantów, poprzez odczytanie ich nazwisk.
 7. Zadanie do rozwiązania dla aplikantów przesyłane jest przez komisję na wyraźne zarządzenie przewodniczącego komisji na adresy mailowe aplikantów.
 8. Prace aplikantów nie są kodowane, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem.
 9. Podczas trwania kolokwium kamera aplikanta winna być ustawiona w taki sposób, aby Komisja przeprowadzająca kolokwium przez cały czas jego trwania widziała zarówno zdającego kolokwium jak i blat roboczy aplikanta wraz z przygotowywaną pracą, a mikrofony zdających winny być wyłączone.
 10. Pracę pisemną aplikant sporządza odręcznie.
 11. Praca nieczytelna nie będzie sprawdzona, a aplikant otrzyma ocenę niedostateczną.
 12. Komisja może zażądać od wybranego aplikanta w dowolnym momencie trwania kolokwium, aby okazał swoją pracę do kamery, celem wykonania zrzutu ekranu. Może również zażądać od aplikanta okazania do kamery kodeksów z których aplikant korzysta podczas kolokwium.
 13. Po zakończeniu kolokwium aplikant zobowiązany jest przesłać w wyznaczonym przez komisję czasie – nie dłuższym niż 10 minut skan lub fotografię swojej pracy na wskazany przez komisję adres mailowy: kolokwium@oirp.olsztyn.pl .
 14. Praca, która zostanie przesłana po upływie czasu wskazanego przez komisję, nie zostanie sprawdzona, a aplikant otrzyma ocenę niedostateczną.
 15. Podczas trwania kolokwium niedozwolonym jest opuszczanie stanowiska pracy bez zgody członka Komisji a także korzystanie z komentarzy, podręczników i innych pomocy naukowych, jak również z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz i odbiór informacji.
 16. O rozstrzygnięciu innych sytuacji nieprzewidzianych niniejszymi zasadami decyduje przewodniczący komisji.

Mając na względzie konieczność zagwarantowania samodzielności w odpowiedzi na pytania przez aplikanta, określa się zasady przeprowadzania kolokwiów ustnych dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2020 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z covid-19:

 1. Kolokwium ustne odbywa się w czasie rzeczywistym, poprzez wskazaną przez Izbę platformę internetową.
 2. Kolokwium przeprowadzane jest przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego aplikanta, w wybranym przez aplikanta miejscu, zapewniającym możliwość samodzielnej pracy, jak również możliwość połączenia się poprzez wskazaną platformę internetową z komisją przez cały czas trwania kolokwium.
 3. Nie jest dopuszczalnym korzystanie przez aplikantów ze wspólnego komputera, jak również przebywanie podczas kolokwium w jednym pomieszczeniu.
 4. Sprzęt używany przez aplikanta do przeprowadzenia kolokwium musi być wyposażony w kamerę pozwalającą na przekaz obrazu przez cały czas trwania kolokwium.
 5. Aplikant winien zalogować się na kolokwium wg loginów i haseł – tak jak na zajęcia w roku szkoleniowym, o określonej dla niego godzinie. Po zalogowaniu aplikanta winno być widoczne pełne imię i nazwisko aplikanta.
 6. Pytania dla aplikanta losowane są przez obecnego i widocznego dla zdających podczas kolokwium pracownika Izby, spośród pytań przygotowanych na kolokwium.
 7. Podczas trwania kolokwium – zarówno w czasie przygotowania się do odpowiedzi jak i jej udzielania, kamera aplikanta winna być ustawiona w taki sposób, aby Komisja przeprowadzająca kolokwium przez cały czas widziała zdającego kolokwium jak i blat roboczy aplikanta.
 8. Podczas trwania kolokwium niedozwolonym jest opuszczanie stanowiska pracy bez zgody członka Komisji, a także korzystanie z komentarzy, podręczników i innych pomocy naukowych, jak również z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz i odbiór informacji.

O rozstrzygnięciu innych sytuacji nieprzewidzianych niniejszymi zasadami decyduje przewodniczący komisji.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska