Ogłoszenia Strona główna

Zapraszamy na III edycję Prawniczych Seminariów Doktorskich

Szanowni Państwo,
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk informuje, że jeszcze trwa rekrutacja na III edycję Prawniczych Seminariów Doktorskich.
Celem seminariów jest umożliwienie uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym. Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich INP PAN biorą udział w seminariach doktorskich oraz innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów dyscypliny, a także w zajęciach warsztatowych organizowanych przez INP PAN.
Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone są przez Instytut Nauk Prawnych PAN w ramach przygotowania Uczestników do samodzielnej pracy badawczej i objęcia ich prac opieką naukową w celu umożliwienia Uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.
Zasady rekrutacji:
Na PSD INP PAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust 2 pkt 2 lub art. 327 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym działa uczelnia go wydająca.
Rejestracja następuje poprzez przesłanie następujących dokumentów pocztą elektroniczną na adres: doktorant@inp.pan.pl:
• dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny
• list motywacyjny dotyczący przyjęcia na PSD PAN z opisem zainteresowań naukowych, wraz ze wskazaniem wybranego seminarium oraz wstępną propozycją projektu badawczego
• życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego
• potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej
• uzupełniony wniosek
Decyzję o przyjęciu na PSD podejmuje Komisja Rekrutacyjna INP PAN na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata oraz ewentualnej rozmowy z kandydatem.
Czas trwania rekrutacji:
Od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
Terminy składania dokumentów:
Do 30 września 2021 r.
Szczegółowa informacja o Prawniczych Seminariach Doktorskich znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/ w zakładce Prawnicze Seminaria Doktorskie (https://inp.pan.pl/prawnicze-seminaria-doktorskie/) lub pod nr telefonu: 22 657 28 68 / +48 505 041 045 i pod adresem poczty elektronicznej doktorant@inp.pan.pl.

Łączę wyrazy szacunku
Kierownik Prawniczych Seminariów Doktorskich
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN