Oferty pracy Praca

Wojskowa Akademia Techniczna zatrudni radcę prawnego

INSTYTUCJA:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
MIASTO:
Warszawa
STANOWISKO:
Radca prawny
WYKSZTAŁCENIE:
wyższe (wpis na listę radców prawnych)
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
13 luty 2016 r.
LINK DO STRONY:
www.wat.edu.pl
Wymagania od kandydatów:
 wymiar czasu pracy dla radcy prawnego zatrudnionego na pełnym etacie wynosi co najmniej 4 dni w tygodniu po 8 godzin w siedzibie pracodawcy,
 praktyczna znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, ustawy
o finansowaniu nauki, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Zgłoszenie winno zawierać:
 życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach, ewentualnie osiągnięciach zawodowych;

Dokumenty należy składać w terminie do 13 lutego 2016 r.
 osobiście w Kancelarii Jawnej WAT pok. 130 bud. 100,
 listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Sekcja Obsługi Prawnej
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
Sekcja Obsługi Prawnej 22 261 83 94 65 i Dział Personalny 22 261 83 94 34
Rozstrzygniecie nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.