Dla aplikantów Ogłoszenia Strona główna

Wnioski o wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zawiadamia, że w dniu 22 maja 2018r. odbędzie się Posiedzenie Rady OIRP w Olsztynie, na którym zostaną podjęte uchwały dot. wpisu na listę radców prawnych. W związku z tym osoby, które złożyły egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym mogą do dnia 17 maja 2018 r. składać wnioski o wpis na listę radców prawnych wraz z wymaganymi dokumentami:

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek,
 2. dwa kwestionariusze osobowe,
 3. dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło,
 4. Kserokopię dowodu osobistego,
 5. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
 6. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych, o ile nie został złożony przy egzaminie wstępnym na aplikację radcowską.
 7. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska).
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 10. Oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku.
 11. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 12. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1260 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na konto OIRP w Olsztynie:

PKO Bank Polski S.A.  04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 1. 1 kwestionariusz osobowy.
 2. Kserokopię dowodu osobistego.
 3. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis.
 4. Oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku.
 5. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska).
 6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 7. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 2.100 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na konto OIRP w Olsztynie:

PKO Bank Polski S.A. 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574