Dla aplikantów Ogłoszenia Strona główna

Wnioski o wpis na listę aplikantów-termin składania wniosków do 30.10.2021 r.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego i chcą rozpocząć aplikację w 2022 roku proszone są o złożenie w terminie do 30 października 2021 roku wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich.

Do wniosku należy dołączyć:

  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych),
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
  • oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 280,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).

Opłatę należy wnieść na konto OIRP w Olsztynie:

PKO BANK POLSKI S.A. o/Olsztyn: 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału.