Ogłoszenia Strona główna

Wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

Olsztyn, dnia   24   sierpnia 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

Pani Róża Sas, c. Grzegorza i Elżbiety, zamieszkała w Rybnie.

Na mocy uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2022 r. uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego Sądu Rejonowego w Działdowie od 1 lutego 2016 roku.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.