Oferty pracy Praca

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY POSZUKUJĘ DO PRACY NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

Praca radcy prawnego na pełen etat w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (dwa razy w tygodniu).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie obsługi prawnej Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa, Wydziału Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej, a pod nieobecność drugiego radcy prawnego pozostałych komórek Urzędu Miejskiego w Nidzicy;
 2. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych w szczególności projektów uchwał, zarządzeń, a także pełnomocnictw i upoważnień;
 3. opiniowanie pod względem prawnym i zabezpieczenia interesów gminy umów zawieranych przez gminę mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 4. prowadzenie i reprezentowanie gminy i urzędu w sprawach rozstrzyganych przez sądy i inne organy orzekające na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
 5. sporządzanie opinii prawnych w sprawach wnoszonych przez Burmistrza, Radę lub poszczególne wydziały;
 6. udzielanie pomocy prawnej w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, w szczególności pomocy w redagowaniu pism, decyzji, których treść może mieć wpływ na wynik ewentualnego procesu;
 7. informowanie kierowników i pracowników (o których mowa w lit. a) o nowych regulacjach prawnych dotyczących ich zakresu działania;
 8. uczestniczenie we wszystkich przedsięwzięciach, w których jest potrzebny udział radcy prawnego;
 9. obsługa prawna w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 10. doradzanie Burmistrzowi w sprawach spornych gminy, proponowanie rozstrzygnięć dotyczących zawieranych ugód i porozumień;
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy o radcach prawnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 89 625 07 25).

Nidzica, dnia  18.09.2023r.                                                                               Burmistrz Nidzicy

                                                                                                                                    Jacek Kosmala