Oferty pracy Praca

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni aplikanta radcowskiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni aplikanta radcowskiego w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wyłącznie pocztą elektroniczną na adres l_rzezniak@szpital.uwm.edu.pl w terminie do dnia 07 marca 2022 r. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji zostaną  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, położony przy al. Warszawskiej 30, 10-082 Olsztyn, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod  nr KRS 0000309907, posiadającym REGON: 280314632, NIP: 739-369-67-39.

Administrator dba o bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i zapewnienie zgodności przetwarzania z prawem. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kancelaria@szpital.uwm.edu.pl , telefonicznie pod numerem +48895245350 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iodo@szpital.uwm.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator nie przekazuje dalej danych uzyskanych w procesie rekrutacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, w związku z którą Administrator uzyska dane osobowe. Dane zostaną natychmiast usunięte, jeżeli żaden z Administratorów nie złoży Państwu oferty zatrudnienia.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.

W przypadku, gdy w przesłanym CV zawarte są dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w art. 22(1) Kodeksu pracy – przesłanie CV stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.