Strona główna

Stanowisko Prezydium KRRP z 9 sierpnia 2018 r.

Stanowisko

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

 

Krajowa Rada Radców Prawnych – zgodnie z art. 60 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych – jest uprawniona do reprezentowania samorządu wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz do wyrażania opinii o projektach aktów prawnych, a także przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych – ma ona zatem prawo i obowiązek wypowiadać się w imieniu samorządu radców prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, mającego bezpośredni wpływ na sytuację podmiotów, których prawnych interesów zgodnie z art. 2 ustawy o radcach prawnych radcowie prawni zobowiązani są chronić.

Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęły szereg stanowisk, apeli, a także niejednokrotnie przedkładały szczegółowe analizy i opinie wskazujące na niekonstytucyjność proponowanych zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz ustroju sądownictwa powszechnego. Samorząd wyrażał sprzeciw wobec trybu procedowania powyższych projektów aktów normatywnych, jak i konkretnych rozwiązań w nich zawartych, w szczególności w stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 grudnia 2015 r., 12 marca 2016 r., 8 kwietnia 2017 r., 26 lipca 2017 r. czy też stanowiskach Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 lutego 2017 r., 20 kwietnia 2017 r., 13 lipca 2017 r., 20 lipca 2017 r. oraz 2 lipca 2018 r.

Wielokrotnie organy samorządu wskazywały, że demokratyczne państwo prawne opiera swój ustrój na zasadzie trójpodziału władz. Tym samym przyjęte mechanizmy kontroli nad władzą sądowniczą nie mogą naruszać jej odrębności. W demokratycznym państwie prawnym istotą odrębności władzy sądowniczej jest orzekanie niezależnie od woli i programów ugrupowań politycznych oraz bez względu na interesy osób i organizacji zainteresowanych rozstrzygnięciem.

Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości.

Część nowo uchwalonych przepisów dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego jest w naszej ocenie niezgodna z normami Konstytucji RP.

Apelujemy do radców prawnych, którzy złożyli akces do Sądu Najwyższego o ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

Wierząc, że dobro wspólne stanowi najważniejszy cel działań dla wszystkich podmiotów życia politycznego i społecznego, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, jako reprezentant zawodu zaufania publicznego, oczekuje zaprzestania działań mogących doprowadzić do nieodwracalnych spustoszeń w życiu publicznym.

Szczególny apel kierujemy do osób pełniących funkcje w samorządzie radców prawnych. Mając

na uwadze dotychczasowe stanowisko naszego samorządu – ubieganie się o funkcję sędziego Sądu Najwyższego w aktualnej sytuacji  pozostaje w oczywistej kolizji ze sprawowaniem funkcji

w samorządzie radców prawnych. Misja tych osób w zakresie działalności samorządowej radców prawnych powinna ulec zakończeniu.

 

Elwira Szurmińska-Kamińska

Sekretarz

Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz

 

Prezes

Krajowej Rady Radców Prawnych

Stanowisko Prezydium KRRP z 9 sierpnia 2018 r