Ogłoszenia Strona główna

NABÓR OSÓB NA BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA MONITORINGU PRAWA KRAJOWEGO

Bezpłatne szkolenie 60h dla absolwentów prawa ➡️Ekspert ds. monitoringu prawa krajowego.

 

Stowarzyszenie „Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie” , Nr KRS 376181, z siedzibą w (03-750) Warszawa, zwane dalej „ZPP”, jako beneficjent w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Na straży dobrego prawa” realizowanego w ramach działania 2.16 (Usprawnienie procesu stanowienia prawa) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 20120 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

– OGŁASZA NABÓR OSÓB NA BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA MONITORINGU PRAWA KRAJOWEGO (opracowywania stosownych opinii/ekspertyz w tym zakresie).

 

Kandydat musi spełniać następujące warunki:
1. ukończone studia prawnicze max. do 3 lat wstecz licząc od daty ogłoszenia naboru
2. min. roczne doświadczenie pracy (dowolne miejsce)
3. wiedza i doświadczenie z obszaru swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości i edukacji cyfrowej, w szczególności restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa konsumenta i postępowań odszkodowawczych

 

Warunkiem formalnym jest złożenie następujących dokumentów:
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2. CV Kandydata
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
4. Oświadczenie o zgodzie:
• Na przetwarzanie danych osobowych
• Wykorzystanie wizerunku
5. Zobowiązanie do podpisania z ZPP umowy o współpracy, w razie zaakceptowania kandydatury na szkolenie.

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 13 kwietnia 2019 r. do siedziby Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa lub przesłać ich skany na adres poczty elektronicznej e.mail: biuro@zpp.warszawa.pl

 

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów z Kandydatem zostanie podpisana stosowna umowa o współpracy.

 

Liczba miejsc 40

 

Szkolenie realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Więcej informacji na temat szkolenia, a także WZORY dokumentów na stronie internetowej Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa www.zpp.warszawa.pl