Ogłoszenia Strona główna

Nabór kandydatów/kandydatek do Miejskiej Rady Rynku Pracy

Szanowni Państwo!

W styczniu 2021 roku kończy swoją kadencję obecna Miejska Rada Rynku Pracy. Prezydent Olsztyna jako organ powołujący radę rynku pracy, zaprosił Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna do wskazania jednej kandydatki lub kandydata. Chcielibyśmy do tej odpowiedzialnej funkcji wybrać osobę działającą w olsztyńskim III sektorze, znająca nie tylko uwarunkowania rynku pracy, ale też specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Do zadań MRRP należy m.in.:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów
dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,
szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia,
5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności urzędu pracy,

 

Członek Miejskiej Rady Rynku Pracy powinien być dyspozycyjny, zainteresowany problematyką rynku pracy w Olsztynie, a ponadto posiadać nieposzlakowaną opinię oraz wiedzę i doświadczenie w dziedzinie, którą zajmuje się rada.

Zapraszamy działaczy olsztyńskiego sektora pozarządowego, zajmujących się kwestiami zatrudnienia/bezrobocia, do udziału w pracach Miejskiej Rady Rynku Pracy. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się w terminie do 6 listopada na adres: rop.olsztyn@gmail.com. Do zgłoszenia należy dołączyć opis kariery zawodowej, w tym w szczególności informacje potwierdzające doświadczenie oraz osiągnięcia w zakresie rynku pracy, a także wskazanie organizacji pozarządowej, którą kandydat/ka reprezentuje.

 

Z poważaniem

Marek Jurzyński

Przewodniczący ROPMO