Dla radców Strona główna

Kurator dla małoletnich cudzoziemców bez opieki

OIRP w Olsztynie na prośbę Komendanta Straży Granicznej w Olsztynie ppłk SG Jarosława Węgrzynowskiego i Komendanta Straży Granicznej w Warszawie-Modlin płk Jakuba Witolda Chmury  zwraca się do Państwa z prośbą o zgłaszanie się radców prawnych, którzy wyrażają zgodę na występowanie  w roli kuratora małoletnich cudzoziemców bez opieki w przypadku prowadzenia przez Placówkę Straży Granicznej w Olsztynie i Warszawie-Modlinie (dot. powiatów ciechanowskiego, makowskiego, ostrowskiego, mławskiego, ostrołęckiego, m. Ostrołęka, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, żuromińskiego) procedury powrotowej.

Straż Graniczna jest zobligowana do realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej w zakresie korzystania z pomocy wykwalifikowanego organu, innego niż organ wydający decyzję małoletniemu bez opieki, w związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się  chętnych radców prawnych wraz ze wskazaniem danych kontaktowych do dnia 15 października 2020 na adres biuro@oirp.olsztyn.pl

Pomoc polega na udziale w postępowaniu administracyjnym w roli kuratora małoletniego jako strony postępowania.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska