Ogłoszenia Strona główna

Konkurs Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XII edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności:
– nieodpłatnie wykonuje pomoc prawną;
– wyróżnia się w działalności społecznej i dobroczynnej;
– bierze udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub działalności społecznej;
– wyróżnia się w działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej;
– cieszy się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

Kandydatury radców prawnych lub aplikantów, którzy wykazali się aktywnością w działalności pro bono w 2019 r., należy zgłaszać dziekanowi właściwej rady okręgowej izby radców prawnych na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie określonym przez dziekana. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata o tym, że: ma pełnię praw publicznych, nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne lub karnoskarbowe.

Rada okręgowej izby radców prawnych dokonuje oceny kandydatów zgłoszonych w konkursie oraz wybiera jednego laureata konkursu z izby, a następnie przesyła zgłoszenie laureata konkursu wraz z uzasadnieniem do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować do OIRP w Olsztynie do dnia  10 stycznia 2020 roku na dostępnym poniżej formularzu.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Uchwa_a_Prezydium KRRP_698_X_2019