Oferty pracy Praca Szukam pracy

Kancelaria radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego w Gdańsku, do filii Kancelarii w Ostródzie, zatrudni aplikanta radcowskiego lub aplikanta adwokackiego

Kancelaria radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego w Gdańsku, do filii Kancelarii w Ostródzie, zatrudni aplikanta radcowskiego lub aplikanta adwokackiego. 

Wymagania:

 • dokładność i skrupulatność;
 • samodzielność;
 • dociekliwość;
 • zaradność i umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność sporządzania pism procesowych (ze szczególnym uwzględnieniem procedury cywilnej);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta należało będzie:

 • przygotowywanie projektów dokumentów i pism procesowych;
 • uczestnictwo w rozprawach z upoważnienia radcy prawnego;
 • wsparcie w bieżących pracach kancelarii. 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i doświadczenia;
 • elastyczne godziny pracy;
 • realny wpływ na rozwój kancelarii;
 • dużą samodzielność w działaniu.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o przesyłanie CV na adres: m.wiktorowicz@krpmw.pl

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej m.in. RODO – informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Maria Wiktorowicz z siedzibą w Kątnie, Kątno 5a, 14-133 Stare Jabłonki, adres do korespondencji: ul. Śląska 53 lok. B510, NIP: 741-21-32-654, REGON: 364788291
Kontakt z Administratorem: kancelaria@krpmw.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania z Państwem kontaktu i informowania, w zakresie realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko: aplikanta radcowskiego.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania danych, nie dłużej jednak, niż do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko aplikanta radcowskiego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Przysługuje również Państwu prawo do wycofania (w dowolnym momencie) wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach informatycznych, jednakże Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.