Oferty pracy Praca

Kancelaria Radców Prawnych Marcin Bogdan i Wspólnicy w Ełku zatrudni aplikanta radcowskiego/aplikantkę radcowską.

Kancelaria Radców Prawnych Marcin Bogdan i Wspólnicy w Ełku zatrudni aplikanta radcowskiego/aplikantkę radcowską. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia (nie mniej niż 2 dni w tygodniu).

Wymagania:

– dokładność, sumienność, dociekliwość,

– znajomość prawa cywilnego i procedury cywilnej,

– znajomość kodeksu spółek handlowych,

– znajomość prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego,

– mile widziana – znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych.

Obowiązki:

– przygotowywanie projektów dokumentów i pism procesowych,

– uczestnictwo w rozprawach z upoważnienia radcy prawnego,

– wsparcie w bieżących pracach kancelarii. 

Oferujemy:

– elastyczne godziny pracy,

– dużą samodzielność w działaniu.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres: sekretariat@kancelaria-mb.pl

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia br.

 

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej m.in. RODO – informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bogdan z siedzibą w Ełku, ul. Wojska Polskiego 53 lok. 4 19-300 Ełk. Kontakt z Administratorem: sekretariat@kancelaria-mb.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania z Państwem kontaktu i informowania, w zakresie realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko: aplikanta radcowskiego.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania danych, nie dłużej jednak, niż do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko aplikanta radcowskiego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Przysługuje również Państwu prawo do wycofania (w dowolnym momencie) wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach informatycznych, jednakże Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.