Dla aplikantów Strona główna

Informacja o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty w roku szkoleniowym 2018

Informuję, że na posiedzeniu Rady w dniu 31 stycznia 2018 r. zostały podjęte uchwały o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty, dla osób które nie są w stanie wnieść opłaty jednorazowo, złożyły stosowny wniosek i udokumentowały swoją trudną sytuację materialną.
Opłatę za I, II, III rok aplikacji w roku szkoleniowym 2018 w kwocie 5460,00 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) dla aplikantów, którzy złożyli wnioski o rozłożenie tej opłaty na raty i udokumentowali swoją sytuację materialną, rozkłada się na 5 rat, płatnych w następujących terminach:

I rata w wysokości 1460 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) płatna do dnia 15.02.2018 r.;
II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.03.2018 r.;
III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 16.04.2018 r.;
IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.05.2018 r.;
V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 15.06.2018 r.

Osobom, które złożyły wniosek o zwolnienie z opłaty za aplikację w całości lub w części Rada OIRP w Olsztynie odmówiła zwolnienia z opłaty, jednocześnie rozkładając opłatę na raty j/w.
Osobom, które złożyły wniosek o rozłożenie opłaty za aplikację na raty bez załączenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających trudną sytuację materialną i jednocześnie wniosły opłatę w całości przed rozpoznaniem ich wniosku, Rada odmówiła rozłożenia opłaty na raty.
Uchwały odmowne zostaną doręczone wnioskodawcom.

Proszę o terminowe wnoszenie opłat. Od nieterminowo wnoszonych opłat będą naliczane odsetki ustawowe.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
Michał Korwek