Dla aplikantów Strona główna

Informacja o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty w roku szkoleniowym 2017

Informuję, że na posiedzeniu Rady w dniu 07 lutego 2017 r. zostały podjęte uchwały o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty, dla osób które nie są w stanie wnieść opłaty jednorazowo, złożyły stosowny wniosek i udokumentowały swoją trudną sytuację materialną.
Opłatę za I, II, III rok aplikacji w roku szkoleniowym 2017 w kwocie 5200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych) dla aplikantów, którzy złożyli wnioski o rozłożenie tej opłaty na raty i udokumentowali swoją sytuację materialną, rozkłada się na 5 rat, płatnych w następujących terminach:

-I rata w wysokości 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) płatna do dnia 28.02.2017 r.;

-II rata w wysokości 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) płatna do dnia 31.03.2017 r.;

-III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 28.04.2017 r.;

-IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.05.2017 r.;

-V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2017

Osobom, które złożyły wniosek o zwolnienie z opłaty za aplikację w całości lub w części Rada OIRP w Olsztynie odmówiła zwolnienia z opłaty, jednocześnie rozkładając opłatę na raty j/w.
Osobom, które złożyły wniosek o rozłożenie opłaty za aplikację na raty bez załączenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających trudną sytuację materialną i jednocześnie wniosły opłatę w całości przed rozpoznaniem ich wniosku, Rada odmówiła rozłożenia opłaty na raty.
W/w decyzje Rady OIRP są decyzjami uznaniowymi, w związku z czym od podjętych uchwał nie przysługuje odwołanie. Uchwały nie będą doręczane wnioskodawcom, a ich treść będzie znajdowała się w aktach osobowych aplikanta. O sposobie rozpatrzenia wniosku poinformują Państwa Starostowie roku.
Proszę o terminowe wnoszenie opłat. Od nieterminowo wnoszonych opłat będą naliczane odsetki ustawowe.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/Michał Korwek