Ogłoszenia Strona główna

Informacja dot. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego i chcą rozpocząć aplikację w 2021 roku proszone są o złożenie w terminie do 26 października 2020r. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich.
Do wniosku należy dołączyć:
– aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego / opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem/,
– oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
– oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych / zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych/,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych /dotyczy osób , które do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego składały zaświadczenia lub kopię dyplomu – kserokopia nie będzie uznawana/,
– dowód uiszczenia opłaty w postępowaniu o wpis na listę aplikantów radcowskich na kwotę 260 zł zgodnie z Uchwałą Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17.09.2010r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych- opłaty należy dokonać na konto OIRP w Olsztynie :
PKO BANK POLSKI S.A. o/Olsztyn, numer konta :
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574