Dla aplikantów

Informacja dla Patronów-zmiany w Regulaminie Aplikacji

Uwaga!!!

Obowiązek złożenia pisemnej informacji o przebiegu patronatu za okres styczeń –czerwiec 2019 r. w terminie do 15 lipca 2019 r. dotyczy aplikantów I, II i III roku

 

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące przebieg patronatu.

Na patronów zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące przekazywania kierownikowi szkolenia pisemnej informacji o przebiegu patronatu:

  • za okres styczeń-czerwiec – do dnia 15 lipca;
  • za okres lipiec-grudzień – niezwłocznie po odbyciu ostatniego spotkania z aplikantem w grudniu.

W informacji o przebiegu patronatu konieczne będzie wskazanie m.in:

-dat spotkań z aplikantem oraz ich tematyki i czynności zleconych aplikantowi,

-informacji o zleconych zadaniach pisemnych zgodnych z  wykazem zawartym w uchwale Prezydium KRRP (UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_304_X_2018),

– informacja o rozprawach sądowych z udziałem aplikanta.

Wzór informacji o przebiegu patronatu stanowi UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_301_X_2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wzoru informacji o przebiegu patronatu.

Niezależnie od informacji o przebiegu patronatu, przekazywanych kierownikowi szkolenia, patron nadal jest zobowiązany do przedłożenia Radzie opinii końcowej o aplikancie.

Nowy wzór opinii patrona stanowi załącznik do UCHWAŁY_Prezydium_KRRP_303_X_2018 z dnia 12 lipca 2018 r.

 

Nowością jest wprowadzenie udostępniania patronowi informacji z przebiegu szkolenia aplikanta, obejmującej informacje o ocenach z poszczególnych kolokwiów i kolokwiów poprawkowych, obecności na zajęciach aplikantów, odbyciu praktyk oraz udzieleniu aplikantowi urlopu dziekańskiego lub zezwolenia na odbycie stażu zagranicznego, o zaliczeniu roku szkoleniowego,. Przedmiotem informacji może być również przygotowanie aplikanta do zajęć, jego aktywność i zaangażowanie (UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_302_X_2018).

 

Od stycznia 2019 roku za patronat będą przysługiwały 4 punkty szkoleniowe za każdy pełny rok szkoleniowy sprawowania patronatu, niezależnie od liczby aplikantów nad którymi sprawowany jest patronat, a w przypadku sprawowania patronatu przez okres krótszy niż pełny rok szkoleniowy, punkty przyznawane są w wymiarze 1 punkt za każde pełne trzy miesiące sprawowania patronatu (UCHWAŁA Prezydium KRRP 295/X/2018 z dnia 12 lipca 2018).

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

 

Wzory dokumentów w wersji edytowalnej do wykorzystania przez Patrona:

Wzór informacji o przebiegu patronatu 2019

wzór opinii patrona 2019