Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń radców prawnych OIRP w Olsztynie (styczeń-maj 2022)

22 stycznia 2022 r. – Postępowanie wieczystoksięgowe z uwzględnieniem jego formalizmu oraz roli radcy prawnego w kontekście elektronicznych ksiąg wieczystych.

  1. Charakter i znaczenie wpisu do ksiąg wieczystych.
  2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, dobra wiara.
  3. Uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
  4. Forma dokumentów stanowiących podstawę wpisu i „zakaz ich poświadczania za zgodność“  przez radców prawnych.
  5. Wnioski elektroniczne składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
  6. Jak odczytywać wzmianki w księgach wieczystych?
  7. Podstawy wpisów w księgach wieczystych.
  8. Forma dokumentów stanowiących podstawę wpisu.
  9. Zakładanie ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali: dokumenty stanowiące podstawę wpisu i oznaczania lokali, rozszerzona kognicja sądu wieczystoksięgowego.

Szkolenie poprowadzi dr Mirosława Pytlewska – od kilkunastu lat orzeka w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w X Wydziale Ksiąg Wieczystych; autorka wielu publikacji: Monografie Wolters Kluwer: „Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe”(2018), „Podział majątku wspólnego…(2022), CH Beck: ”Własność lokali…(2020)- współautorstwo; artykuły: Nowy Przegląd Notarialny, Rejent, Rzeczpospolita, Radca prawny- zeszyty naukowe, konferencje naukowe i publikacje pokonferencyjne.

Trener i wykładowca w: WSIE w Szczecinie, InBIT Sp. z o.o w Szczecinie, Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub, współpraca z OIRP w Warszawie, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Izby  Notarialne w: Warszawie, Białymstoku, wykładowca nt. postępowania wieczystoksięgowego dla sądów powszechnych, członek Instytutu Badawczego De Republika.

 

19 luty 2022 r. – Elektronizacja postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym KRS na mocy przepisów obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r.

Zakres szkolenia obejmuje:

rozróżnienia systemów teleinformatycznych związanych z postępowaniem rejestrowym (tj. systemu „S-24” oraz systemu zgłaszania wniosków za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych „systemu PRS” oraz systemu RDF dedykowanego dla składania rocznych sprawozdań finansowych), ze  wskazaniem podstawowych różnic tych systemów,

– obligatoryjności bądź fakultatywności złożenia do sądu rejestrowego wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

– wykazania umocowania przez pełnomocnika w elektronicznym postępowaniu rejestrowym,

– sposobów złożenia wniosku i załączników, w tym kwestii prawidłowości podpisania wniosku, podpisania / uwierzytelnienia załączników (również przez profesjonalnego

pełnomocnika),

– omówienie podstawowych funkcjonalności Portalu Rejestrów Sądowych (z wyjątkiem zakładki dotyczącej Krajowego Rejestru Zadłużonych),

– niezbędnej treści pouczeń udzielanych przez sąd rejestrowy stronom i skutków

braku właściwego pouczenia,

– nowej definicji nieprawidłowego wypełnienia formularzy rejestrowych,

– jawności dokumentów zgromadzonych w elektronicznych aktach rejestrowych (w tym w kontekście wymogów RODO),

– nowych regulacji dotyczących postępowania odwoławczego.

Szkolenie poprowadzi Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, dr Łukasz Zamojski – obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, sędziów, referendarzy sądowych oraz aplikantów w/w zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w Legalisie) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych, w 2013 r. delegowany do SN jako sędzia sądu powszechnego w charakterze asystenta sędziego SN.

 

4 marca 2022 r. – Zagadnienia praktyczne dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Szkolenie poprowadzi radca prawny Katarzyna Cierniewska-Januszkiewicz

 

19 marca 2022 r. – Postępowanie przed sądami Unii Europejskiej – aspekty praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo.

Szkolenie poprowadzi radca prawny Przemysław Rosiak – partner w kancelarii KPMG Law w Polsce, pełnomocnik w postępowaniach przed Sądem UE, Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Komisją Europejską. Jest polskim przedstawicielem w Stałej Delegacji CCBE przy Trybunale Sprawiedliwości UE, krajowym korespondentem European State Aid Law Quarterly oraz autorem i współautorem publikacji nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji.

 

2 kwietnia 2022 r.  – „Plagiat w prawie autorskim”

Szkolenie poprowadzi dr Jakub Michał Doliński – Radca prawny, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), ekspert z dziedziny prawa własności intelektualnej, zaprzysiężony stały biegły sądowy z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa nieuczciwej konkurencji oraz znaków towarowych, absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył studium podyplomowe z prawa autorskiego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

28 maja 2022 r. – Postępowanie klauzulowe i zabezpieczające.

Szkolenie poprowadzi Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, dr Łukasz Zamojski.