Oferty pracy Praca

Główny specjalista w Departamencie Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista w Departamencie Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

 

Miejsce świadczenia pracy:

Warszawa/Lublin/Olsztyn

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, w tym w szczególności:

–   analiza merytoryczna spraw,

– prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych ze stronami w formie telefonicznej i mailowej

– organizacja i prowadzenie posiedzeń polubownych z jedną lub obiema stronami

–   sporządzanie propozycji rozwiązania sporów

– sporządzanie opinii zawierających ocenę prawną stanu faktycznego po zakończeniu postępowania

 • opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów i procedur związanych z zadaniami Rzecznika Finansowego
 • przeprowadzanie analizy orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Unii Europejskiej
 • udział w działaniach mających na celu promowanie pozasądowego rozwiązywania sporów

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne;
 • dysponowanie wiedzą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie;
 • co najmniej pięcioletni staż pracy w dowolnej formie zatrudnienia, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze funkcjonowania rynku finansowego i stosowania regulacji prawnych tworzących jego otoczenie;
 • wiedza w zakresie sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów;
 • wyróżnianie się wiedzą w zakresie umów zawieranych pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego;

 

Pozostałe wymagania:

 • znajomość przepisów prawa cywilnego oraz przepisów regulujących świadczenie i oferowanie usług rynku finansowego tj. bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub usług rynku kapitałowego oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego;
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony konsumentów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Dodatkowym atutem będzie:     

 • znajomość produktów rynku bankowego, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom indywidualnym, czy też sposobu obsługi klienta instytucji oferujących wskazane wyżej produkty;
 • uprawnienia mediatora;
 • uprawnienia radcy prawnego lub status aplikanta;
 • znajomość programu EZD;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • samodzielności, dobra organizacja pracy, komunikatywności, umiejętności współpracy z klientem

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat.

 

Benefity płacowe:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka);
 • system nagród kwartalnych i rocznych;
 • dodatek stażowy za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • PPK;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

 

Benefity pozapłacowe:

 • pakiet medyczny;
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • karta Multisport;
 • szkolenia pracownicze – merytoryczne i rozwojowe.

 

I ponadto:

 • szkolenie wstępne i wprowadzenie przez doświadczonego pracownika;
 • przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego;
 • pracę w prestiżowej instytucji ochrony praw konsumenta usług finansowych w Polsce i tym samym wpływ na polski system prawny i rynek usług finansowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane umiejętności;

 

Termin składania dokumentów:

2 lutego 2024 r.

 

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

 1. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-DRS-Specjalista

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: główny specjalista w Departamencie Pozasądowego Rozwiązywania Sporów jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Pozasądowego Rozwiazywania sporów.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

– upoważnieni pracownicy Administratora,

– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).