Ośrodek Mediacji Gospodarczych

Dlaczego mediacje i arbitraż?

Przedmiotowe instytucje stanowią odpowiedź samorządu radców prawnych
na kryzys wymiaru sprawiedliwości. Celem wprowadzenia tych alternatywnych
sposobów rozwiązywania sporów (ADR) jest uzyskanie narzędzi, które gwarantują
szybkie, tanie i skuteczne zakończenie konfliktu.

Utworzenie w/w instytucji ma ponadto na celu poszerzenie wachlarza
rozwiązań które mogą doradzać prawnicy swoim Klientom przy rozwiązywaniu
sporów, umacniając w ten sposób relacje prawnik – Klient oraz budując
przekonanie o celowości korzystania z profesjonalnej obsługi prawnej.

Rola prawników w kontekście alternatywnych metod rozwiązywania sporów
polega na szerzeniu idei ADR oraz przewidywaniu możliwości jej
wdrożenia w przyszłości już na etapie opracowywania lub opiniowania
projektów kontraktów, a następnie na zastępstwie prawnym
w postępowaniu przed sądem polubownych lub mediatorem. Wskazać należy, iż
w dobie specjalizacji zawodów prawniczych alternatywne metody rozwiązywania
sporów mogą stanowić inspirującą ścieżkę kariery zawodowej.

Postępowanie przed mediatorami lub sądem polubownym, daje korzyści
poprzez:
– szybkie, tanie i proste postępowanie
– wpływ na wybór składu zespołu mediatorów i sądu orzekającego,
– rozwiązanie problemu bez pogłębiania konfliktu,
– ograniczenie kosztów postępowania
– budowanie prestiżu prawnika dla świadczonych prze siebie usług
poprzez wykorzystywanie nowych narzędzi

W postępowaniu mediacyjnym dodatkowo wskazać należy jako zalety:
– poufność postępowania oraz brak złego rozgłosu
– utrzymanie współpracy między stronami.

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi
regulacjami postępowania mediacyjnego i arbitrażowego,
znajdującymi się w odpowiednich zakładkach. Polecam też korzystanie
z tych instytucji zarówno w sprawach spornych już istniejących,
jak również w przyszłych, poprzez zamieszczanie klauzul umownych
o poddaniu spraw między stronami właściwości rzeczowej SSP lub OMG
przy OIRP w Olsztynie (wzory znajdują się w odpowiednich
dokumentach). Z pewnością staniecie się Państwo zwolennikami proponowanych
przez nas metod rozwiązywania sporów.

Prezes SSP i OMG

/-/ Cezary Jezierski