Strona główna

Akademia Praktyków Prawa w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Akademia Praktyków Prawa w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to centrum wiedzy skupiające wybitnych akademików i doświadczonych praktyków prawa. W ramach Akademii Uczelnia Łazarskiego przygotowała programy, które mają pomóc w codziennej pracy osobom stosującym prawo w praktyce. Projekty poszczególnych studiów stanowią m.in. odpowiedź na postulaty zgłaszane przez adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów podczas szkoleń i konferencji organizowanych przy współudziale wykładowców Uczelni. Wśród oferty Centrum Kształcenia Podyplomowego szczególnie atrakcyjne dla adwokatów i aplikantów adwokackich oraz radców prawnych i aplikantów radcowskich mogą być studia: „Prawo restrukturyzacyjne”, „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstw)”, „Prawo gospodarcze, „Dochodzenie wierzytelności bankowych”, „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników”.

Program „Prawo restrukturyzacyjne” obejmuje zagadnienia prawne oraz ekonomiczne z nastawieniem na praktyczne przygotowanie do stosowania regulacji Prawa restrukturyzacyjnego. Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób posiadających licencję i wykonujących obecnie w postępowaniach upadłościowych zadania nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka, jak również przekazanie odpowiedniej wiedzy, wyposażenie w umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania upadłościowego, ale będą reprezentowały w toku postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika lub wierzycieli. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, a poprzez zróżnicowanie kadry studenci mają możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w różnych sądach upadłościowych w Polsce. Studia przygotowują do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego (egzamin na licencję w kwietniu 2016 r. zdało 100% przystępujących do niego studentów z poprzedniej edycji studiów).

Kolejna edycja studiów podyplomowych „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstw) jest odpowiedzią na wyjątkowo duże zainteresowanie tym tematem środowiska osób uczestniczących w postępowaniach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Program studiów ukierunkowany jest na aspekty prawne wynikające z nowego Prawa restrukturyzacyjnego i znowelizowanego Prawa upadłościowego oraz na zagadnienia ekonomiczne z zakresu finansów i zarządzania. Konwersatoria i warsztaty zostały tak opracowane, aby osoby kończące studia posiadły kompetencje pozwalające na sprawne prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych zgodnie z wymogami nowego Prawa restrukturyzacyjnego, w tym potrafiły jak najpełniej wykorzystać w praktyce nabytą w trakcie nauki wiedzę i umiejętności. Kierunek obejmuje również zagadnienia z zakresu znowelizowanego Prawa upadłościowego, które zostało głęboko i obszernie zmienione przez ustawę nowelizującą z 15 maja 2015 r.

Program z zakresu Prawa gospodarczego obejmuje zagadnienia prawne oraz ekonomiczne z nastawieniem na praktyczne stosowanie regulacji prawa spółek, działalności gospodarczej, prawa bankowego i regulacji dotyczących rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, a także prawa papierów wartościowych, prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Studia podejmują również kwestie związane z ekonomicznymi aspektami prawa gospodarczego, w tym np. analizę wskaźników finansowych pod kątem oceny stanu niewypłacalności przedsiębiorcy. Celem studiów jest zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, wykształcenie umiejętności interpretacji prawa gospodarczego z uwzględnieniem jego celów oraz wykształcenie umiejętności dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Studia „Dochodzenie wierzytelności bankowych obejmują zagadnienia z zakresu zabezpieczania wierzytelności, z uwzględnieniem specyfiki zabezpieczania wierzytelności bankowych, zagadnienia dotyczące dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem postępowania nakazowego oraz zagadnienia egzekucji sądowej. Program studiów obejmuje również kwestie związane z Prawem upadłościowym oraz Prawem restrukturyzacyjnym, jako zupełnie nową gałęzią prawa, która ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców, a przez to również dla banków. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. istotnie zmieniła pozycję banku jako wierzyciela. W programie studiów znajdują się również zagadnienia związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych, w tym omówienie regulacji prawa bankowego dotyczących transakcji z funduszami.

Program studiów „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” adresowany jest przede wszystkim do adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach swojej praktyki zajmują się obsługą przedsiębiorców budowlanych, bądź prowadzą spory wynikające z umowy o roboty budowlane, które zaliczane są do jednych z najbardziej skomplikowanych. Studia są przeznaczone również dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz pracowników urzędów i instytucji zaangażowanych w proces budowlany. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy – sędziowie i adwokaci specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ckp.lazarski.pl.

Zapraszamy do kontaktu: tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl.

 

 

O Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia w toku studiów podyplomowych oraz prestiżowych programów MBA, a także szkolenia i doradztwo dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Centrum Kształcenia Podyplomowego buduje swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne oraz doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne instytucje i sektory gospodarki. Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie słuchaczy do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje. Więcej informacji znajduje się na stronie: ckp.lazarski.pl.