Dla radców Strona główna

Zmiana składki członkowskiej- dot. emerytów i rencistów niewykonujących zawodu radcy prawnego

Szanowni Państwo,

 

W związku z uchwałą nr 151/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 maja 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, informujemy, iż radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne nie wykonujący zawodu radcy prawnego zwolnieni są z obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej od dnia 1 stycznia 2020 r.

OIRP w Olsztynie z urzędu zmieni wysokość składki dla radców prawnych posiadających już status  emerytów nie wykonujących zawodu z 8 zł na 0 zł od 1 stycznia 2020r.

Wysokość składki członkowskiej i ubezpieczeniowej dla pozostałych radców prawnych nie uległa zmianie.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z par. 4 oraz 8 Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych wysokość składki członkowskiej ulega zmianie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił OIRP o okoliczności uzasadniającej uiszczanie składki w niższej wysokości.

Dodatkowo informujemy, że składka członkowska za dany miesiąc powinna być uiszczona do końca tego miesiąca.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska