Strona główna

Zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie

W dniu 31 maja 2023 roku odbyło się coroczne zgromadzenie sprawozdawcze OIRP Olsztyn

Otwarcia Zgromadzenia dokonała Dziekan r.pr. Katarzyna Skrodzka – Sadowska.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana r.pr. Marta Kawula, na Zastępcę̨ Przewodniczącego r.pr. Halina Domańska, zaś na Sekretarza r.pr. Adrianna Pannek. Prezydium pełniło również funkcję Komisji Uchwał i Wniosków.

Podczas Zgromadzenia zostały podjęte uchwały w sprawie:

-podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na rejony oraz ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Wyborcze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z poszczególnych rejonów,

-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2022 rok,

-zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2022 rok,

-zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z działalności za 2022 rok,

-zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2022 rok,

-zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z działalności za 2022 rok,

-w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych na 2023 r,

-w sprawie uchwalenia planu pracy Rady OIRP w Olsztynie.

Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

W trakcie Zgromadzenia wręczono również medale pamiątkowe z okazji 40-lecia samorządów radców prawnych.

Dziękuję Delegatom za oddanie głosów poparcia dla działalności Rady i organów samorządu. Są to miłe chwile, świadczące o tym że nasza działalność samorządowa jest przez Was akceptowana i popierana.

W imieniu własnym oraz Prezydium Rady OIRP w Olsztynie serdecznie dziękuję wszystkim Członkom organów samorządu za działalność w roku 2022.

Dziękuję również Paniom – pracownikom Biura OIRP w Olsztynie za kolejny rok wspólnej pracy.

Mam nadzieję, że wszystkie postawione zadania i cele na rok 2023 zostaną zrealizowane, oczywiście przy dobrej współpracy wszystkich organów i osób zaangażowanych w życie naszej Izby.

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Dziekan OIRP Olsztyn