Ogłoszenia Strona główna

Zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie

W dniu 8 czerwca 2022 roku odbyło się coroczne zgromadzenie sprawozdawcze OIRP. Otwarcia Zgromadzenia dokonała Dziekan r.pr. Katarzyna Skrodzka – Sadowska.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana r.pr. Marta Kawula, na Zastępcę Przewodniczącego r.pr. Halina Domańska, zaś na Sekretarza r.pr. Adrianna Pannek. Prezydium pełniło również funkcję Komisji Uchwał i Wniosków.
Podczas Zgromadzenia zostały podjęte uchwały w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2021 rok,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2021 rok,
zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z działalności za 2021 rok,
zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2021 rok,
zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z działalności za 2021 rok,
w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych na 2022 r,
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady OIRP w Olsztynie.
oceny zasadności zbycia nieruchomości przy ul. Kopernika 10 i Warmińskiej 14 na potrzeby pozyskania środków na dokończenie remontu budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s.
Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.
Nie zgłoszono żadnych wniosków.
Dziękuję Delegatom za oddanie głosów poparcia dla działalności Rady i organów samorządu. Są to miłe chwile, świadczące o tym że nasza działalność samorządowa jest przez Was akceptowana i popierana.
W imieniu własnym oraz Prezydium Rady OIRP w Olsztynie serdecznie dziękuję wszystkim Członkom organów samorządu za działalność w roku 2021.
Dziękuję również Paniom – pracownikom Biura OIRP w Olsztynie za kolejny rok wspólnej pracy.
Mam nadzieję, że wszystkie postawione zadania i cele na rok 2022 zostaną zrealizowane, oczywiście przy dobrej współpracy wszystkich organów i osób zaangażowanych w życie naszej Izby.
Katarzyna Skrodzka-Sadowska
Dziekan OIRP Olsztyn