Ogłoszenia Strona główna

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zawiadamia, że w czerwcu 2024 r. odbędzie się posiedzenie Rady OIRP w Olsztynie, na którym zostaną podjęte uchwały dot. wpisu na listę radców prawnych. W związku z tym osoby, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym mogą do dnia 11 czerwca 2024 r. składać wnioski o wpis na listę radców prawnych wraz z wymaganymi dokumentami.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis
 • kartę ewidencyjną
 • życiorys  wraz podpisem
 • 2 zdjęcia (formatu dowodowego)
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 • oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska . Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany.
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.), 2545,20 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Olsztynie:

PKO BANK POLSKI S.A. o/Olsztyn 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis
 • kartę ewidencyjną
 • życiorys  wraz podpisem
 • oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
 • oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne + zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4
 • oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a
 • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób
 • ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
 • oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
 • opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 • oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 • oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska . Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany.
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.), 4242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Olsztynie:

PKO BANK POLSKI S.A. o/Olsztyn 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Uwaga!!!

Opłaty wskazane w powyższym ogłoszeniu obowiązują do 30.06.2024 r., ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia od 1.07.2024 r. opłaty będą przedstawiały się następująco:

– wpis na listę radców prawnych po ukończonej aplikacji radcowskiej – 2580,00 zł

-wpis na listę radców prawnych w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych – 4300,00 zł