Strona główna

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie przestrzegania zasady praworządności

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
w sprawie przestrzegania zasady praworządności

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości” – tak brzmią słowa ślubowania radców prawnych.
Praworządność, to naczelna, uregulowana w art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasada, która stanowi ,że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Praworządność jest podstawową zasadą prawną Unii Europejskiej, dwukrotnie wymienioną w Preambule i bezpośrednio w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej
Jest demokratycznym procesem stanowienia prawa i pewnością tego prawa .Jest zakazem arbitralności w działaniu władz wykonawczych i równością wobec prawa .Praworządność to niezależne i bezstronne sądy.
Ostatnio wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości .
Część nowo uchwalonych przepisów w dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego jest wprost niezgodna z normami Konstytucji RP.
Państwo praworządne to państwo, w którym władzę ma prawo zaś najwyższym prawem jest Konstytucja.
Apelujemy do rządzących i tych wszystkich , którzy podejmują najważniejsze decyzje w Państwie o stosowanie Konstytucji i zasad praworządności .