Dla radców Strona główna

Rozliczenia – nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie przypominam, że na mocy uchwały KRRP  nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  i dokumentowania tej pomocy, radca prawny zobowiązany jest doręczyć Dziekanowi OIRP raz na pół roku półroczne zbiorcze zestawienie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wzór półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi załącznik nr 2 do w/w Regulaminu.

Proszę, tych z Państwa którzy nie złożyli zestawień z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej o ich sporządzenie  i przedłożenie  zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 roku za pierwsze pół roku jej świadczenia.

Do pobrania: Uchwała_KRRP_278_IX_2016

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska