Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Radco, będziesz musiał mieć konto w Portalu Informacyjnym!

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 Sejm zajął się poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzone zmiany niosą za sobą doniosłe skutki dla profesjonalnych pełnomocników, a mianowicie:

– najważniejszą z nich jest wprowadzenie mocą art. 19zzs(9) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych de facto konieczności posiadania przez m. in. radców prawnych konta w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych, bowiem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (który trwa po dziś dzień) oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe profesjonalnym pełnomocnikom cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomienia, wezwania i orzeczenia Sąd doręcza umieszczając je w Portalu Informacyjnym;

– skutek doręczenia ww. pism następuje wraz z datą zapoznania się z nimi przez pełnomocnika, zaś w braku zapoznania się prawodawca wprowadził tzw. fikcję doręczenia, która nastąpi po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w Portalu Informacyjnym;

– opisane rozwiązanie w zakresie doręczeń będzie obowiązywać jedynie w zakresie spraw rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

– w praktyce zmiana dotyczyć będzie korespondencji nadawanej przez Sądy do profesjonalnych pełnomocników, jeśli zaś do pisma dołączone będzie pismo lub załącznik niepochodzący od Sądu (np. opinia biegłego wraz ze zobowiązaniem strony do ustosunkowania się), to będzie ona doręczona pełnomocnikowi w dotychczasowej formie, tj. tradycyjną przesyłką poleconą;

– powyższe zmiany wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Na ten moment ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta RP.

Jak przygotować się na zmiany? Przede wszystkim, w przypadku braku konta w Portalu Informacyjnym należy jak najszybciej je założyć, a kiedy będziemy już posiadaczami tego narzędzia powinniśmy regularnie sprawdzać, czy przypadkiem nie trafiła tam korespondencja z Sądu.

 

 

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Nowych Technologii