Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie na terenie wszystkich powiatów wchodzących w skład OIRP w Olsztynie: olsztyńskim, kętrzyńskim, mrągowskim, bartoszyckim, lidzbarskim, ostródzkim, iławskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim, wyszkowskim, ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim, a także w miastach na prawach powiatu Olsztynie i Ostrołęce.

Radcowie prawni zgłaszający się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej proszeni są o złożenie zgłoszenia wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 278/IX/2016 KRRP z dnia 20.07.2016 r. Radcowie prawni, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszone są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Formularze należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 21 października 2016 r.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, Komisja ds. wykonywania zawodu i wpisów na listę radców prawnych Rady OIRP w Olsztynie dokona losowania zgodnie z postanowieniami Uchwały 278/IX/2016 KRRP z dnia 20.07.2016 r.

Radcowie prawni, którzy nie zostaną wyznaczeni radcami prawnymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mogą zadeklarować wolę bycia zastępcami radców prawnych wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność radców prawnych wyznaczonych.
Umowy z radcami prawnymi wskazanymi przez OIRP w Olsztynie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2017 będą zawierać starostowie powiatów w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Pomoc prawna ma być udzielana w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów, w lokalach i wg harmonogramu określonych przez starostów powiatów.

Sprawy związane z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej prowadzi pracownik Biura OIRP w Olsztynie Karolina Jastrzębowska– 89/5279863.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

formularz-zgloszeniowy-nieodplatna-pomoc-prawna

uchwala-278_IX_2016-w-sprawie-ogloszenia-regulaminu-wyznaczania-radcow-prawnych-do-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-dokumentowania-tej-pomocy

ustawa-z-dnia-5-sierpnia-2015-r-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-edukacji-prawnej-dz-u-z-2015-r-poz-1255