Dla radców Strona główna

Nabór do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r.

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie  na podstawie art. 10 ust. 1  w/w ustawy, zobowiązana jest do corocznego zawarcia z władzami powiatów i prezydentami miast na prawach powiatu porozumień w sprawie zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz imiennego wskazania radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie na terenie wszystkich powiatów wchodzących w skład OIRP w Olsztynie: olsztyńskim, kętrzyńskim, mrągowskim, bartoszyckim, lidzbarskim, ostródzkim, iławskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim, wyszkowskim, ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim, a także w miastach na prawach powiatu Olsztynie i Ostrołęce.

Uprzejmie informujemy, iż przy wyznaczaniu radców prawnych do obsługi danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej pierwszeństwo w obsadzeniu punktu (w przypadku zgłoszenia się jednej osoby na dany punkt) lub przystąpieniu do losowania będą mieli radcowie prawni wpisani na listę mediatorów – zgodnie z art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.   Radcowie prawni zgłaszający się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej proszeni są o złożenie zgłoszenia wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały nr 203/IX/2021 KRRP z dnia 7 maja 2021 r.

Deklarację proszę złożyć tylko w jednej formie – poczta, e-mail na adres: kj@oirp.olsztyn.pl lub osobiście do dnia 29 października 2021 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, Komisja ds. wykonywania zawodu i wpisów na listę radców prawnych Rady OIRP w Olsztynie dokona losowania.

Radca prawny może być wyznaczony do udzielania pomocy prawnej tylko w jednym punkcie. Wyjątki od tej zasady wynikają z Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (t.j. załącznik do uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 7 maja 2021r.)

Zgodnie z § 5 Regulaminu wyznaczania do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być wyznaczony radca prawny:

– prawomocnie ukarany dyscyplinarne – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;

– któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;

– z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o NPP została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego, przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;

– który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;

– który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

Osoby zgłaszające chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w więcej niż jednym powiecie proszone są o dostarczenie  deklaracji dla każdego powiatu z osobna w deklaracji należy wskazać miejscowości udzielania NPP na obszarze danego powiatu.  

O terminie losowania zawiadomimy Państwa poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.

Wyznaczanie radców prawnych do obsługi NPP rozpocznie się od powiatów, na które  wpłynie najmniej zgłoszeń.

Wstępnie planowana jest kolejność losowania radców prawnych do obsługi: powiatu płońskiego, powiatu pułtuskiego, powiatu przasnyskiego, powiatu makowskiego, powiatu ciechanowskiego, powiatu żuromińskiego, M. Ostrołęka, powiatu mławskiego, powiatu ostrowskiego, powiatu wyszkowskiego, powiatu kętrzyńskiego, powiatu ostrołęckiego, powiatu bartoszyckiego, powiatu działdowskiego, powiatu iławskiego, powiatu mrągowskiego, powiatu szczycieńskiego, powiatu lidzbarskiego, powiatu nidzickiego, powiatu ostródzkiego, powiatu olsztyńskiego, M. Olsztyn.

Umowy z radcami prawnymi wskazanymi przez OIRP w Olsztynie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2022 będą zawierać starostowie powiatów w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pomoc prawna ma być udzielana w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów, w lokalach i wg harmonogramu określonych przez starostów powiatów.

Do złożonej deklaracji należy obowiązkowo złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – w jednym egzemplarzu niezależnie od ilości złożonych deklaracji.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania

DEKLARACJA 2022

informacja NPP_przetwarzanie danych