Dla radców Strona główna

Nabór do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.), Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie  na podstawie art. 10 ust. 1  w/w ustawy, zobowiązana jest do corocznego zawarcia z władzami powiatów i prezydentami miast na prawach powiatu porozumień w sprawie zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz imiennego wskazania radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie na terenie wszystkich powiatów wchodzących w skład OIRP w Olsztynie: olsztyńskim, kętrzyńskim, mrągowskim, bartoszyckim, lidzbarskim, ostródzkim, iławskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim, wyszkowskim, ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim, a także w miastach na prawach powiatu Olsztynie i Ostrołęce.

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r.  rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Tym samym od 1 stycznia 2020 r. nieodpłatna mediacja będzie realizowana w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. W chwili obecnej powiaty zgłosiły zapotrzebowanie na obsadzenie wskazanych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych posiadających uprawnienia mediatora – w myśl przepisu art. 4a ust 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z konicznością wypełnienia przez Radę i Dziekana obowiązku nałożonego przez ustawę, a dotyczącego zapewnienia do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej radcy prawnego z uprawnieniami mediatora, uprzejmie informuję, iż przy wyznaczaniu radców prawnych do obsługi danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie powiat zgłasza zapotrzebowanie na radcę prawnego – mediatora, pierwszeństwo w obsadzeniu punktu (w przypadku zgłoszenia się jednej osoby na dany punkt) lub przystąpieniu do losowania będą mieli radcowie prawni wpisani na listę mediatorów – zgodnie z art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zapotrzebowanie powiatów do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na radców prawnych i radców prawnych – mediatorów można zobaczyć tutaj powiaty-zapotrzebowanie

Radcowie prawni zgłaszający się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej proszeni są o złożenie zgłoszenia wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r.

Deklarację proszę złożyć tylko w jednej formie – poczta, e-mail na adres: kj@oirp.olsztyn.pl lub osobiście do dnia 23 października 2019 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, Komisja ds. wykonywania zawodu i wpisów na listę radców prawnych Rady OIRP w Olsztynie dokona losowania zgodnie z postanowieniami Uchwały 278/IX/2016 KRRP z dnia 20 lipca 2016 r.

Osoby zgłaszające chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w więcej niż jednym powiecie proszone są o dostarczenie  deklaracji dla każdego powiatu z osobna, przy czym Rada zastrzega, że w przypadku wylosowania danej osoby do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym konkretnym punkcie nie bierze ona udziału w dalszym losowaniu .

O terminie losowania zawiadomimy Państwa poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.

Umowy z radcami prawnymi wskazanymi przez OIRP w Olsztynie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2020 będą zawierać starostowie powiatów w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Pomoc prawna ma być udzielana w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów, w lokalach i wg harmonogramu określonych przez starostów powiatów.

Do złożonej deklaracji należy obowiązkowo złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

DEKLARACJA 2020

informacja_przetwarzanie danych NPP

UCHWAŁA_KRRP_100_X_2018

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej