Dla radców Strona główna

Komunikat o konieczności bieżącego uaktualniania danych ewidencyjnych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od dnia 8 września 2016 r. zmian do ustawy o radcach prawnych z  poprzez zmianę brzmienia art. 52 ust. 4 oraz dodanie ust. 5 i 6 oraz dodanie art. 601 , zwracam się do wszystkich radców prawnych – w szczególności do tych, którzy nie złożyli kart ewidencyjnych i zawiadomienia o formie wykonywania zawodu lub ich dane od momentu złożenia dokumentów uległy zmianie, z prośbą o przedłożenie Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie karty ewidencyjnej i zawiadomienia o formie wykonywania zawodu, celem uaktualnienia danych.

Zwracam szczególną uwagę, że braki w zakresie  udostępnianych w systemie danych z ewidencji radców prawnych i aplikantów radcowskich jak też występujące nieaktualne informacje, mogą po wejściu w życie wspomnianych przepisów skutkować nie dopuszczeniem radców prawnych będących pełnomocnikami stron do udziału w postępowaniu, na różnych etapach tegoż postępowania.

Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu

Karta ewidencyjna

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska