Strona główna

Informacja o Zgromadzeniu Wyborczym i terminie zgłaszania kandydatów na funkcje

Zgodnie z uchwałą Rady OIRP w Olsztynie nr 152/X/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla przeprowadzenia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie wyborów na funkcje i do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie XI kadencji, zwołuje się Zgromadzenie Wyborcze Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na dzień 5 października 2020 r., na godz. 13:45 (I termin) i godz. 14:00 (II termin) Sali Konferencyjnej Hotelu Park w Olsztynie,  ul. Warszawska 118 (I piętro).

Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia, o którym mowa powyżej:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków: Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

6) Przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów na Dziekana oraz wystąpienia kandydatów na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

7) Wybór Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

8) Przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów do organów i na funkcje oraz przeprowadzenie wyborów:

a) pozostałych członków Rady,

b) członków Komisji Rewizyjnej,

c) członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

d) Rzecznika Dyscyplinarnego,

e) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,

f) członka Krajowej Rady Radców Prawnych.

9) Wolne wnioski.

10) Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, Rada OIRP w Olsztynie Uchwałą Nr 70/X/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (zm. uchwałą nr 148/X/2020 z 5.08.2020r. oraz uchwałą nr 153/X/2020 z 11.08.2020r.) powołała Okręgową Komisję Wyborczą przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kopernika 10, 10-511 Olsztyn w składzie:

Sławomir Kamrowski – Przewodniczący,

Agnieszka Kantor – Zastępca Przewodniczącego,

Ewelina Szuszkiewicz – Członek,

Konrad Symonajć – Członek,

Anna Klęczar – Członek,

Ireneusz Kołakowski – Członek,

Dorota Żbikowska – Członek,

Joanna Kalinowska – Członek.

Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia Kandydatów w wyborach do organów i na funkcje Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie XI kadencji, które zostaną przeprowadzone na Zgromadzeniu, do dnia 5 września 2020 r. włącznie.

 

            Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, poprzez ich złożenie do Okręgowej Komisji Wyborczej powołanej uchwałą nr 70/X/2020 r. Rady OIRP w Olsztynie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i funkcji XI kadencji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, w biurze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie – w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00, a w dniu 5.09.2020 r.  w godzinach 12:00-15:00 lub nadesłanie na adres Okręgowej Komisji Wyborczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, ul. Kopernika 10, 10-512 Olsztyn. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem.

Głosowania na Zgromadzeniu Delegatów OIRP w Olsztynie przeprowadzone zostaną za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wynik głosowania.

Z uwagi na zaplanowany przedmiot obrad, a także konieczność podjęcia uchwał prosimy o niezawodne przybycie. W razie nieobecności prosimy o zawiadomienie Biura OIRP w Olsztynie.

           

W związku z panującym na terenie Polski stanem pandemii prosimy o zabezpieczenie się w środki ochrony osobistej (maseczki) we własnym zakresie.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska