Dla radców Strona główna

Informacja o nowym wzorze oświadczenia (nieodpłatna pomoc prawna)

Komunikat w niniejszej sprawie oraz nowy wzór oświadczenia zostały opublikowane

na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14917,komunikat-wzwiazku-ze-zmiana-wzoru-oswiadczenia.html.

Od dnia 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów

odpłatnej pomocy prawnej;

  1. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu

ostatniego roku,

– zgodnie z nowym wzorem , w załączeniu: Wzór Oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej

W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – beneficjent nie składa ww. oświadczenia (art. 28a zdanie trzecie ustawy).